Voorwaarden waardebonactie

Bespaarvouchers zijn inwisselbaar op www.heerlijckduurzaam.nl of bij daaraan verbonden partijen. Door een bespaarvoucher in te wisselen via deze webshop of bij een verbonden partij stemt u in met de Algemene Voorwaarden van Stichting Led’s Go Green en met deze voorwaarden bespaarvoucheractie. Deze voorwaarden vindt u op www.heerlijckduurzaam.nl/voorwaarden . Op verzoek sturen wij u een exemplaar van deze voorwaarden toe, alsook de voorwaarden voor de bespaarvoucheractie zoals deze hieronder omschreven zijn.

Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing wanneer de bespaarvoucher ingewisseld wordt via www.heerlijckduurzaam.nl of via een daaraan verbonden partij.

Inleidend

 1. Deze actie is naar aanleiding van de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen opgezet door de gemeente Gemert-Bakel, in samenwerking met Stichting Led’s Go Green. Met deze actie wil de Gemeente stimuleren dat eigenaren en huurders van voor bewoning bestemde woningen energiebesparende maatregelen treffen. Naast onderhavige voorwaarden is op deze actie de ‘Subsidieregeling energiebesparende maatregelen 2021’ van de gemeente Gemert-Bakel van toepassing.
 2. Bespaarvoucher: De unieke aan een postcode – huisnummer verbonden code zoals deze door eigenaren en huurders van voor bewoning bestemde woningen per geadresseerde post ontvangen is.
 3. Bespaarvoucher code: een door Stichting Led’s Go Green uitgegeven unieke code die eenmalig recht geeft op een besteedbaar budget van maximaal € 80,00 incl. BTW binnen deze regeling.
 4. Declarant: de natuurlijk persoon, zijnde eigenaar of huurder van een voor bewoning bestemde woning binnen de Gemeente Gemert-Bakel, die een persoonlijke en adres gebonden bespaarvoucher code ontvangen heeft en deze via heerlijckduurzaam.nl of bij een daaraan verbonden partij, verzilverd.
 5. Verbonden partij: Een rechtspersoon welke zich als leverancier en/ of samenwerkingspartner verbindt aan Led’s Go Green en zich conformeert aan de Algemene Voorwaarden van Stichting Led’s Go Green en aan de voorwaarden van de bespaarvoucheractie.
 6. Subsidieplafond: De gemeente Gemert-Bakel stelt in het kader van de “Subsidieregeling energiebesparende maatregelen 2021” een subsidiebudget beschikbaar. Voor huurders van een voor bewoning bestemde woningen is dit maximaal € 271.036,50 inclusief BTW en voor eigenaren van een voor bewoning bestemde woning is dat € 271.036,50 inclusief BTW. Het subsidieplafond is daarmee € 542.073,00 inclusief BTW.
 7. Het budget voor de “Subsidieregeling energiebesparende maatregelen 2021” komt beschikbaar vanuit een Specifieke Rijksuitkering aan de Gemeente Gemert-Bakel in het kader van de Regeling Reductie Energie Woningen. (RREW) De RREW voorwaarden zijn daarom ook op de “Subsidieregeling energiebesparende maatregelen 2021” van toepassing.

Geldigheid

 1. Een bespaarvoucher is uitsluitend besteedbaar voor energiebesparende maatregel(en) en/of diensten die worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de bestaande woning van de aanvrager/ declarant.
 2. Een bespaarvoucher is uitsluitend inwisselbaar door- of namens de declarant aan wie Led’s Go Green de bespaarvoucher heeft doen toekomen.
 3. De bespaarvoucher is inwisselbaar tot uiterlijk 31 juli 2022.
 4. Er geldt een vastgesteld subsidieplafond. Als dit plafond bereikt is, verliest de bespaarvoucher zijn waarde en is deze niet meer inwisselbaar voor bespaarproducten.
 5. Het totale beschikbare subsidiebedrag zoals dat in de inleiding onder lid 6 is opgenomen is verdeeld in twee potten. Een bedrag voor huurders van een voor bewoning bestemde woningen en een bedrag voor eigenaren van een voor bewoning bestemde woning. Hiervoor geldt:
  1. Huurders kunnen geen aanspraak maken op het budget in de pot die bestemd is voor eigenaren van een voor bewoning bestemde woning
  2. Woningeigenaren kunnen geen aanspraak maken op het budget in de pot die bestemd is voor huurders van een voor bewoning bestemde woning.
  3. Daarnaast geldt dat, zoals de voorwaarden van de RREW voorschrijven, het totaal uitkeringsbedrag aan woningeigenaren i.h.k.v. de “Subsidieregeling energiebesparende maatregelen 2021” niet hoger mag zijn dan het totaalbedrag dat aan subsidie i.h.k.v. de “Subsidieregeling energiebesparende maatregelen 2021” aan huurders wordt uitgekeerd.
  4. Op heerlijckduurzaam.nl zal actueel gecommuniceerd worden over het op dat moment nog beschikbare budget. Hierbij is duidelijk zichtbaar welk bedrag voor huurders van een voor bewoning bestemde woningen beschikbaar is en wat beschikbaar is voor eigenaren van een voor bewoning bestemde woning.
  5. Stichting Led’s Go Green behoudt zich het recht voor om nog niet verzilverde bespaarvouchers van woningeigenaren tijdelijk te deactiveren wanneer de situatie zoals die beschreven is onder artikel 12 lid c, zich voordoet.
 6. Per bestaande woning en per declarant kan maximaal één bespaarvoucher worden verzilverd.
 7. De bespaarvoucher is uitsluitend geldig voor gekochte producten en diensten zoals die zijn opgenomen in de ‘Productenlijst Bespaarvoucher Energiebesparing – Regeling Reductie Energiegebruik’. Deze lijst is opgenomen in de subsidieregeling van de Gemeente Gemert-Bakel. Een overzicht van producten en diensten kunt u downloaden op heerlijckduurzaam.nl. De declarant dient desgevraagd te kunnen aantonen dat het gekochte product voldoet aan deze eisen.
 8. De bespaarvoucher heeft een waarde van € 80,00. Als het totaalbedrag van de gekochte goederen hoger is dan deze waarde, zal er slechts tot het maximumbedrag van de bespaarvoucher aan korting verleend worden.
 9. Iedere bespaarvoucher is eenmalig bruikbaar. Wordt niet het gehele bedrag ineens gedeclareerd, dan komt het restbedrag te vervallen.
 10. De bespaarvoucher is slechts inwisselbaar als waarde van de gekochte goederen minimaal € 40,00 bedraagt
 11. De bespaarvoucher is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties, bespaarvouchers en andere acties van Led’s Go Green of heerlijckduurzaam.nl.
 12. Met de bespaarvoucher mogen geen bezorgkosten betaald worden.
 13. De bespaarvoucher is niet overdraagbaar of aanpasbaar en niet inwisselbaar voor geld.

Wijze van declareren

 1. De unieke aan een postcode – huisnummer verbonden code welke u op uw bespaarvoucher vindt, wordt door de declarant ingevoerd bij het afrekenscherm en wordt geeffectueerd bij het afrekenen van de webshop-order op heerlijckduurzaam.nl
 2. De verkregen bespaarvoucher code is uitsluitend inwisselbaar en geldig voor producten die zijn gekocht bij heerlijckduurzaam.nl of een daaraan verbonden partij. Een overzicht van verbonden partijen vindt u op www.heerlijckduurzaam.nl

Terugbetaling

 1. Declarant gaat expliciet akkoord met deze actievoorwaarden en de algemene voorwaarden door deze voorwaarden bij het plaatsen van de webshop order op heerlijckduurzaam.nl te accepteren.
 2. Alleen originele geldige bespaarvoucher codes kunnen worden gebruikt
 3. Een declarant kan maximaal één bespaarvouchercode inleveren.
 4. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen onbevoegd/oneigenlijk gebruik door derden) of verlies (waaronder tevens begrepen het wissen) van de persoonlijke bespaarvouchercode, zal géén vergoeding plaatsvinden, óók indien declarant ten aanzien van het gebeurde geen verwijt te maken valt.

Overig

 1. De aangeschafte producten dienen uiterlijk zes maanden na de aanschafdatum te zijn aangebracht/uitgevoerd door/namens declarant in/aan de woning waartoe de bespaarvouchercode is verstrekt.
 2. De Gemeente Gemert-Bakel en Led’s Go Green behouden zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gedeclareerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd en tot energiebesparing leiden.
 3. Als de gedeclareerde maatregelen niet zijn uitgevoerd of om enige andere reden niet voor vergoeding in aanmerking komen, is de declarant verplicht het gedeclareerde bedrag terug te betalen aan de uitkerende organisatie.
 4. De inhoud van deze voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten, druk-, en zetfouten en interpretatie. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van Led’s Go Green waarvan het besluit niet voor beroep vatbaar is.
 5. Het is niet toegestaan de bespaarvoucher op welke wijze dan ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 6. Als de bespaarvouchers om welke reden dan ook niet (langer) voor inwisseling in aanmerking komen, zal dit nimmer tot enige aansprakelijkheid van Led’s Go Green of de Gemeente Gemert-Bakel leiden.
 7. Het is niet toegestaan de bespaarvoucher of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 8. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat de bespaarvouchercode ongeldig kan worden verklaard, zonder dat daarbij aanspraak kan worden gemaakt op een nieuwe bespaarvoucher/code.
 9. Led’s Go Green behoudt zich het recht om deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging of instemming vereist. Declarant wordt aangeraden om de actievoorwaarden (telkens) vóór het gebruik en validatie van een bespaarvoucher te raadplegen.
 10. Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze actie? Neem dan contact op met Led’s Go Green.

 

Stichting Led’s Go Green is gevestigd in de Boelthiek

 • Sint Gerardusplein 1
 • 5421 HS Gemert
 • Telefoon:  0492-218977
 • WhatsApp: 06-43052050
 • Mail: info@heerlijckduurzaam.nl
 • Website:  www.heerlijckduurzaam.nl
 • Kamer van Koophandel: 77699882
 • IBAN: NL03RABO 0360 9695 93 t.n.v. Stichting LedsGoGreen
 • BTW nummer: 8611.02.265B01