Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Led’s Go Green en Heerlijck Duurzaam

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de Stichting Led’s Go Green
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Stichting Led’s Go Green;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Stichting Led’s Go Green in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de Stichting Led’s Go Green ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Stichting Led’s Go Green: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Stichting Led’s Go Green georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Stichting Led’s Go Green gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de Stichting Led’s Go Green.

Artikel 2 – Identiteit van de Stichting Led’s Go Green

Stichting Led’s Go Green
Sint Gerardusplein 1 5421HS Gemert
Telefoonnummer: 0492-218977
Stichting Led’s Go Green is bereikbaar op werkdagen van 10:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: info@ledsgogreen.world
KvK-nummer: 77699882
Btw-identificatienummer: 8611.02.265B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Stich-ting Led’s Go Green en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Stichting Led’s Go Green en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Als dit redelij-kerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt geslo-ten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Stichting Led’s Go Green zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig moge-lijk kosteloos worden toegezonden.
3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consu-ment ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de con-sument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeen-komst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kos-teloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegen-strijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden ge-schiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De Stichting Led’s Go Green is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aange-boden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te ma-ken. Als de Stichting Led’s Go Green gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of dien-sten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Stichting Led’s Go Green niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kun-nen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeen-komst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aan-geboden producten. Stichting Led’s Go Green kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de pro-ducten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke han-delingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Stichting Led’s Go Green de prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de Stichting Led’s Go Green zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, beves-tigt de Stichting Led’s Go Green onverwijld langs elektronische weg de ont-vangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aan-vaarding niet door de Stichting Led’s Go Green is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Stichting Led’s Go Green passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de Stichting Led’s Go Green daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De Stichting Led’s Go Green kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als de Stichting Led’s Go Green op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De Stichting Led’s Go Green zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consu-ment op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de Stichting Led’s Go Green waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het her-roepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding over het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Stichting Led’s Go Green deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toe-passing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de Stichting Led’s Go Green bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Stichting Led’s Go Green retourneren, conform de door de Stichting Led’s Go Green verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de Stichting Led’s Go Green. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Als de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Stichting Led’s Go Green heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de Stichting Led’s Go Green bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoog-ste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Als de consument een bedrag betaald heeft, zal de Stichting Led’s Go Green dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, te-rugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product al terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consu-ment zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de Stichting Led’s Go Green niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeu-ren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De Stichting Led’s Go Green kan het herroepingsrecht van de consument uits-luiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het her-roepingsrecht geldt slechts als de Stichting Led’s Go Green dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de Stichting Led’s Go Green tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Stichting Led’s Go Green geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is be-gonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de Stichting Led’s Go Green producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financi-ele markt en waar de Stichting Led’s Go Green geen invloed op heeft, met vari-abele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeen-komst zijn alleen toegestaan als zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Stichting Led’s Go Green dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Stichting Led’s Go Green niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. De Stichting Led’s Go Green staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Stichting Led’s Go Green er ook voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de Stichting Led’s Go Green, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de Stichting Led’s Go Green kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de Stichting Led’s Go Green schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de Stichting Led’s Go Green komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Stichting Led’s Go Green is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet als:
• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Stichting Led’s Go Green en/of op de verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De Stichting Led’s Go Green zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk bin-nen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestel-ling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de con-sument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft be-richt. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoe-ding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding in overeenstemming met het lid 3 van dit artikel zal de Stichting Led’s Go Green het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoe-dig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Stich-ting Led’s Go Green zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventue-le retourzending zijn voor rekening van de Stichting Led’s Go Green.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Stich-ting Led’s Go Green tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de Stichting Led’s Go Green bekendgemaakte ver-tegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument ver-schuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeen-komst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de con-sument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde be-taalgegevens onverwijld aan de Stichting Led’s Go Green te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de Stichting Led’s Go Green behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De Stichting Led’s Go Green beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenpro-cedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Stichting Led’s Go Green, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de Stichting Led’s Go Green ingediende klachten worden binnen een ter-mijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Stichting Led’s Go Green binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uit-voerig antwoord kan verwachten.
4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een ge-schil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de Stichting Led’s Go Green. Ook is het mogelijk om klachten aan te melden via het Euro-pees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de Stichting Led’s Go Green niet op, tenzij de Stichting Led’s Go Green schriftelijk anders aangeeft.
7. Als een klacht gegrond wordt bevonden door de Stichting Led’s Go Green, zal de Stichting Led’s Go Green naar haar keuze of de geleverde producten koste-loos vervangen of repareren.

Artikel 14 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de Stichting Led’s Go Green en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Neder-lands recht van toepassing. Ook als de consument woonachtig is in het buiten-land.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.